• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Dehlorinator - Uklanjenje hlora iz vode

Radi održavanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće, voda se pre distribucije u gradsku vodovodnu instalaciju obavezno hloriše i to određenim viškom hlora – rezidualni hlor, kako bi joj se održala naknadna sterilnost. Upravo ovaj višak hlora tj.rezidualni hlor može delovati na organoleptične osobine vode za piće kao što su miris i ukus, a u kontaktu sa organskim supstancama može graditi za ljude veoma nepoželjna jedinjenja . Za dehlorinaciju vode danas se koriste filteri sa aktivnim ugljem. Pod dezodoracijom vode podrazumeva se popravka kvaliteta vode tj. uklanjanje iz vode supstanci koje mogu davati loš ukus, miris,boju...

U ovakvim slučajevima se takođe koriste filteri sa aktivnim ugljem, koji je veoma jak adsorbens, koji vezuju na sebe ove materije. Nakon prestanka apsorpcione sposobnosti aktivnog uglja on se zamenjuje novim. Najčešće se koriste za dehlorisanje i dezodorizaciju vode za piće, kao i u prehrambenim tehnologijama koje koriste vodu iz vodovodne mreže u svojim tehnološkim procesima.

Filter sa aktivnim ugljem, Hydrofil AC, absorbuje organske materije male molekulske mase, aktivni hlor, hloramine i delimično pirogene materije iz vode i doprinosi poboljšanju njenih organoleptičkih osobina (miris, ukus).

Filterski materijal, kojim je ispunjena kolona, sastoji se od visoko kvalitetnih čestica aktivnog uglja. Povratno ispiranje aktivnog uglja se reguliše automatski, pomoću automatske ventilske glave.

Firma Hydrofil u svom proizvodnom programu nudi filtere za dehlorinaciju i dezodorizaciju vode tipa Hydrofil Cl-O koji radi po principu regeneracije filterske mase.

Dehlorinator - Uklanjenje hlora iz vode