• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Uklanjanje boje i organskih materija iz vode

Uklanjanje boje i organskih materija iz vode. Dekolorizacija

Mnoge vode po svom sastavu sadrže i povećan sadržaj organskih materija ( Huminske materije- Huminska i Fulvo kiselina) koje su prekursori stvaranje tri halo metana ( THM) prilikom hlorisanja- dezinfeksija vode. S obzirom da su ove materije potencijalno kancerogene potrebno ih je i ukloniti.

Načini za njihovo uklanjanje su sledeći:

  1. Primena aktivnog uglja
  2. Primena makroporoznih jonoizmenjivačkih smola
  3. Nano i RO membrane