• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Dearsenizacija- Uklanjanje arsena iz vode

Velika mogućnost nalaženja arsena iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija u podzemnim vodama, pretpostavlja i adekvatnu mogućnost njegovog uklanjanja.
Do sada su razvijene mnoge metode i tehnološki postupci za uklanjanje arsena iz podzemnih voda koje se koriste za piće.

Firma "Hydrofil" D.O.O., koristi visoko selektivnu filtersku masu RAST (USA) sa sertifikatom da se može koristiti u prehrambene svrhe.
Ovakva tehnologija omogućava uklanjanje arsena do nivoa od ispod 5 μg/l otopljenog arsena, a po pravilniku MDK za arsen je 10 μg/l.