• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Otpadne vode

1. OPSTE KARAKTERISTIKE OTPADNIH VODA

 

Otpadne vode su vode koje su prošle kroz neki upotrebni ciklus i postale štetne po životnu sredinu. Po mestu nastanka dele se na sanitarne i industrijske otpadne vode. Kada se pomešaju sanitarne i industrijske, nastaju komunalne otpadne vode. Pored njih postoje i atmosferske otpadne vode, koje se posle padavina prikupljaju i odvode ka određenom prirodnom recipijentu, Sve ove otpadne vode se karakterišu svojim kvalitetom i koiičinama, a Što zavisi od mnogih faktora, poput podneblja, Ijudske delatnosti, stepena razvoja, kulture, navika Ijudi i drugog. Postoje i određene sličnosti u kvalitetu, kada je reč o sanitarnim i atmosferskim otpadnim vodama, kao i industrijskim otpadnim vodama pojedinih srodnih industrijskih grana. Nezavisno od toga kako i gde nastaju, otpadne vode se moraju prečistiti, ukoliko njihov kvalitet izlazi izvan zakonom predviđenih okvira.

Da bi se pristupilo tretmanu otpadnih voda, neophodno je poznavati mesto gde otpadne vode nastaju ili se prikupljaju, njihove koiičine i fizičko-hemijske i biološke karakteristike. Kvaiitetno opisivanje otpadne vode, sa Što većem brojem parametara i njihovih promena tokom vremena je preduslov za pravilan izbor tehnologije koja će se primeniti za njeno prečišćavanje.

2. TIPOVI OTPADNIH VODA

-Otpadne vode iz domaćinstava Ova vrsta otpadnih voda zagađena je humanim otpadom (feces i urin), otpadom od pripreme obroka, pranja rublja i higijenskog održavanja stambenog prostora. Količina otpadnih voda domačinstva zavisi od veličine naselja i potrošnje vode po glavi stanovnika, a što je vezano za kulturološki nivo određene zajednice.

 

-Industrijske otpadne vode su raznovrsne po svojim karakteristikama što je posledica njihovog porekla, tj. vrste prisutnog zagađenja(mlekare,klanice,fabrike tekstila,boja...). One su u principu znatno zagađenije i stepen njihovog zagađenja može biti čak i nekoliko stotina puta veći od sanitarnih otpadnih voda, što zavisi od tipa industrije i količina otpadnih voda koje ona proizvodi.

                                      

 

3. OBRADA OTPADNIH VODA

-Mehanički tretman

Mehanički tretman u tehnologiji prečišćavanja otpadnih voda obuhvata proticanje otpadne vode kroz kanale i cevovode, merenje protoka, ujednačavanje dotoka vode na postrojenje (egalizacija), izdvajanje grubog materijala na rešetkama i sitima, odvajanje inertnih, taložnih i filtrabilnih čestica, kao i odvajanje masti i ulja.

- Fizičko-hemijski tretman

Koagulacija i flokulacija. U otpadnoj vodi se, pored suspendovanih čestica mogu nalaziti i koloidne čestice, koje se odlikuju relativno malom veličinom, u opsegu 0,001 — 1 ptm , pa sile zemljine teže ne mogu na njih značajnije uticati. Istovremeno, ove čestice su naelektrisane i usled međusobnog odbtjanja, „lebde" u masi vode, a nemaju ni sposobnost da učestvuju u hemijskim reakcijama, jer su po prirodi inertne, tako da se za njihovo uklanjanje ne mogu primeniti ni postupci hemijskog taloženja. Koliodne čestice povećavaju mutnoću vode i njihovo uklanjanje se najčeŠće obavlja postupkom koagulacije i flokulacije. Razvojem novih materijala, susreće se i primena membranskih procesa ali je u mnogim slučajevima, u zavisnosti od karakteristika otpadne vode, postupak koagulacije i flokulacije nezamenljiv.

Hemijsko taloženje. Hemijska precipitacija (taloženje) je proces u kome se dodavanjem odgovarajućih hemijskih sredstava u otpadnu vodu, rastvorene i suspendovane komponente prevode u oblike koji se talože.

Podešavanje pH vrednosti. Podešavanje vrednosti pH je najčešći tehnološki proces koji prati druge operacije i procese u tehnoiogiji prečišćavanja otpadnih voda, a samo u retkim slučajevima, kod nekih industrijskih otpadnih voda, to može biti jedini vid tretmana pre ispštanja u vodoprijemnik ili gradsku kanalizacionu mrežu.

 

Adsorbcija. Adsorpcija je vrlo čest, a u nekim slučajevima i nezamenljiv postupak izdvajanja organskih supstanci iz vode. Može se definisati kao proces migracije i akumulacije određene supstance iz jedne u drugu fazu. Proces adsorpcije se uvek odigrava na međufaznoj površini. To je, u suštini, površinski fenomen usiovljen razlikom liofilnosti ili liofobnosti rastvorene supstance u odnosu na rastvarač

- BIOLOŠKI TRETMAN

Proces biološkog prečišćavanja je zasnovan na aktivnosti kompleksne mikroflore prisutne u vodi, koja tokom svoje životne aktivnosti, koja podrazumeva održavanje života, rast, razmnožavanje i odumiranje, koristi znatan deo organskih i jedan manji deo neorganskih materija u otpadnoj vodi. Organska materija se u ovom procesu ne gubi, već se samo iz rastvorenog oblika transformiše u ćelijsku biomasu.

4. NEKE OD LABORATORIJSKIH OBRADA( PREČIŠĆAVANJA) OTPADNE VODE

Fabrika tekstila

                                                                          

                       Slika 1. Sirova otpadna voda                                                                  Slika 2. Početak tretmana (flokulacija)

 

                                                                                     

                                   Slika 3. Taloženje                                                                                           Slika 4. Finalan izgled

 

 

Otpadne vode