• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Omekšavanje vode

Voda u prirodi sadrži rastvorene materije u različitim koncentracijama. Priprema vode postupkom jonske izmene sprovodi se uvek gde se zahteva potpuno ili delimično omekšavanje vode ili gde naslage kamenca mogu napraviti štetu na procesnoj opremi. U okviru postupaka omekšavanje vode uklanjaju se kalcijum i magnezijum čiji karbonati i sulfati čine tvrdoću vode.

Danas se za omekšavanje vode koriste jonoizmenjivački filtri, koji se sastoje od kolona ispunjena određenom količinom jonoizmenjivačke smole. Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisaka, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka za pranje ambalaže, u hotelima za pranje veša, kao i u svim slučajevima gde je potrebno ukloniti tvrdoću vode (kamenac).

Omekšivači se takođe rade u manuelnoj i automatskoj verziji.

Automatska verzija  poseduje automatsku ventilski glavu (ventil) koja kontroliše rad omekšivača vode tako da se automatski može odrediti početak regeneracije na vremenski (npr. svaki drugi, treći dan...) ili na bazi izmerene zapremine proizvedene omekšane vode (npr. posle 5 m³ omekšane vode), ali u oba slučaja regeneracija,se vrši u 2h ujutru kada se pretpostavlja da je sistem neiskorišćen i da nema potrebe za omekšanom vodom. Takođe regeneracija može da se pokrene i ručno u bilo koje doba dana i noći.

Dupleks omekšivači se koriste tamo gde postoji potreba za omekšanom vodom kontinuelno. Koriste se dve identične kolone od kojih je jedna uvek u radu dok se u drugoj vrši regeneracija i ona je na čekanju (stand by faza).

Protok vode se meri kroz radnu kolonu i kada se dostigne unapred definisana količina proizvedene količine omekšane vode, automatska ventilska glava prebacuje i pušta u rad drugu kolonu.

Zasićena jonska masa u prvoj koloni se regeneriše i ostaje u stanju čekanja sve dok se druga kolona ne zasiti, kada automatska ventilska glava ponovo vraća proces na prvu kolonu. 

Omekšavanje vode