• Vinogradarska 1, Aleksandrovac
  • +381 65 84 14 952
  • hidrofilrs@gmail.com

Deferizacija

Uklanjanje gvožđa i mangana predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode jer oni mogu graditi nerastvorne hidrokside koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečiđćavanje.

Dehlorinator

Radi održavanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće, voda se pre distribucije u gradsku vodovodnu instalaciju obavezno hloriše i to određenim viškom hlora – rezidualni hlor.

Dozir pumpe

Italijanska firma ETATRON DS proizvodi širok spektar dozir pumpi za doziranje Na-hipohlorita i ostalih hemikalija koje se koriste u tretmanu voda.

Mehanička filtracija

Mehanicki filteri se najcesce primenjuju u pogonima, kod pripreme sirove vode i tehnoloske vode kao i kod pripreme rashladne vode.

Omekšivači

Priprema vode postupkom jonske izmene sprovodi se uvek gde se zahteva potpuno ili delimično omekšavanje vode ili gde naslage kamenca mogu napraviti štetu na procesnoj opremi.

Reverzna osmoza

Memabranska filtracija je skoro savrsen proces filtriranja vode. Ovaj proces omogucuje odstranjivanje najsitnijih cestica iz vode.

Demineralizacija

Demineralizator se sastoji od dve kolone koje su spolja ojačane unakrsno motanim staklenim vlaknima zatopljenim u epoksidu, koji zadovoljavaju propise za primenu tretmana vode.

Denitrifikacija

Hemijskim procesom poznatim kao "jonska izmena" sa posebnom  jonoizmenjivačkom smolom izuzetno lako se iz vode odstranjuju NITRATI i NITRITI. Postoji mnogo različitih rešanja koje definišu kapaciteti i ciklusni zahvati u zavisnosti od njihovih dimenzija.

HYDROFIL

Firma HYDROFIL, osnovana je 1991 godine, sa sedištem u Aleksandrovcu – Župskom, čiji je osnivač Bekrić Dejan Sp. Tehnologije vode, osvojio II međunarodnu nagradu za inovacije iz oblasti tretmana industrijskih i komunalnih otpadnih voda za period od 1984-1994 godine IFIA, sa sedištem u Ženevi. Cilj firme je da se bavi prečišćavanjem svih vrsta voda (industrijskih i komunalnih otpadnih voda, tehnološke i pijaće vode).

Naša misija je da se bavimo prevencijom i rešavanjem konkretnih pitanja zagađenja i prečišćavanja svih vrsta voda.